Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. ‘Apex Boulders’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Atoomweg 19 te Groningen, statutair gevestigd te Amsterdam.

 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Apex Boulders.

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de Huisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Apex Boulders welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

 4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘Huisregels‘.

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee Huis- en veiligheidsregels en de Algemene Voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

 3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Apex Boulders.

 4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. 

 5. Één volwassene mag over maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar toezicht houden. Ze dienen zich als groep door de zaal te verplaatsen en de volwassene moet altijd in de directe nabijheid van de kinderen blijven.

 6. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

 7. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

 8. Apex Boulders is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekduur te beperken.

 9. Strippenkaarten zijn 2 jaar geldig vanaf datum van aankoop.

 10. Automatische incasso van de abonnementen vindt plaats rond de eerste van iedere maand. Er vind van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats. 

 11. De minimale termijn van het abonnement bedraagt 3 maanden. De opzegtermijn 1 maand. 

 12. Apex Boulders behoudt zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te voeren na een voorafgaande kennisgeving via email.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Apex Boulders niet houden aan de Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften en/of Huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. Bij herhaling kan Apex Boulders besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Apex Boulders is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Apex Boulders ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen (boulder) materialen.

 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften en/of Huisregels leiden tot enige aansprakelijkheid van Apex Boulders. Personeelsleden van Apex Boulders zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Apex Boulders geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

 3. Apex Boulders aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Apex Boulders geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Apex Boulders kan worden toegerekend.

 4. Apex Boulders levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Apex Boulders is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

 5. Indien Apex Boulders op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Apex Boulders is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Apex Boulders niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Apex Boulders, is de aansprakelijkheid van Apex Boulders beperkt tot maximaal €10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Apex Boulders is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

 1. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op vooraf geboekte cursussen en groepen zoals scholen, bedrijven en familieuitjes.

 2. Bij een annulering of aanpassing op de vooraf overeengekomen boeking van minder dan 4 dagen voor aanvang van de boeking zal de volledige prijs in rekening gebracht worden.Apex Boulders, Amsterdam, 06-2022